Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Artikel 2: Levertijd
2.1 De levertijd wordt door de opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
2.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekent zijn.
2.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz in het bezit zijn van opdrachtnemer, de
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
2.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die de welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig
is om de opdracht in deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn
planning dit toelaat.
2.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 3: Risico-overgang
3.1 Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat de verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper in het
bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.
3.2 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het
moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.
Artikel 4:Prijswijziging
4.1 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming van de opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren
worden doorberekend aan opdrachtgever.
4.2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
Artikel 5: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
5.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die
buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
5.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of
onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te
verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
5.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan
dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of
te lijden schade.
Artikel 6: Oplevering van het werk
6.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
c. opdrachtnemer schriftelijk opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen de veertien dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of
het werk al dan niet is goedgekeurd.
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van
het werk niet in de weg staan.
6.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
6.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van
toepassing.
Artikel 7: Garantie
Opdrachtnemer staat voor een periode van 1 jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
Artikel 8: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen de veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 9: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90BW.
Artikel 10: Betaling
10.1 Binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als
opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.
10.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
10.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
10.5 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
10.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een
minimum van Euro 50.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000 15%
over het meerdere tot Euro 6.000 10%
over het meerdere tot Euro 15.000 8%
over het meerdere tot Euro 60.000 5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%
10.7 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de
opdrachtgever.
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
11.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten zoals rente en kosten, niet heeft voldaan.
11.2 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze
zaken zich bevinden.
Artikel 12: Ontbinding
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds
goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dit geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
13.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
13.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.